Laatste berichten

Energienulwoning Bespaarhome
Is het nu energienulwoning of passiefhuis? Is het energieneutraal bouwen of passief bouwen? Hoe je het ook noemt, bij...
op nov 20, 2015 | door Walter Boerema
Subsidie henieuwbare warmte opties zoals zonneboilers
Per 1 januari 2016 komt er een nieuwe subsidieregeling voor kleinschalige hernieuwbare warmteopties. Dit zijn opties...
op nov 18, 2015 | door Walter Boerema
Subsidie voor Sportverenigingen
Nieuwe subsidie voor Sportverenigingen, vraag Bespaarhome naar de mogelijkheden!!! De subsidieregeling...
op sep 1, 2015 | door Walter Boerema
Subsidie voor uw duurzame verbouwing
Wist u dat er in de provincie Noord-Holland een subsidie is voor uw duurzame verbouwing, dit voor energie...
op mei 13, 2015 | door Walter Boerema

Subsidie voor uw duurzame verbouwing

Posted on: mei 13, 2015 | Author: Walter Boerema

Wist u dat er in de provincie Noord-Holland een subsidie is voor uw duurzame verbouwing, dit voor energie neutraal of zelfs naar energie nul.

Neem contact op met Bespaarhome en vraag naar de mogelijkheden!

Subsidie voor uw duurzame verbouwing

Duurzaam renoveren, uitvoeringsregeling subsidie NH 2015

Provincie Noord-Holland wil 100 bestaande woningen vergaand duurzaam renoveren door het treffen van energiebesparende maatregelen en door het opwekken van duurzame energie.

Deze woningen dienen vervolgens als voorbeeld voor bouwbedrijven, verhuurders en particuliere woningeigenaren die belangstelling hebben om hun woningen vergaand te verduurzamen, Noord-Hollandse bedrijven te stimuleren tot innovatie en ontwikkeling van een duurzame renovatiemarkt en om de werkgelegenheid te stimuleren.

We subsidiëren daarom activiteiten die leiden tot energiebesparing of duurzame energieopwekking tot het niveau “energieneutraal” of tot het niveau “nul op de meter”.


Energieneutraal houdt in dat de woning over het jaar heen voor verwarming net zoveel energie verbruikt als er lokaal duurzaam worden opgewekt.

Nul op de meter houdt in dat de woning over het jaar heen, voor verwarming en huishoudelijk gebruik, net zoveel energie verbruikt als er lokaal duurzaam worden opgewekt.

Wilt u dit product gebruiken? Lees dan eerst de complete beschrijving, deze informatie is belangrijk.
Complete beschrijving
Beknopte beschrijving

De activiteiten dienen te worden uitgevoerd in woningen in Noord-Holland die zijn gebouwd vóór het kalenderjaar 2000.


Doelgroep en activiteiten
Subsidie kan worden verstrekt aan particuliere woningbezitters voor activiteiten die leiden tot het niveau “energieneutraal” en tot het niveau “nul op de meter”.

Subsidie kan worden verstrekt aan woningcorporaties en particuliere verhuurders voor activiteiten die leiden tot het niveau “nul op de meter”.


Weigeringsgronden
Subsidie wordt in elk geval geweigerd indien:

  • de activiteit financieel niet haalbaar is
  • het effect van de activiteiten naar het oordeel van gedeputeerde staten onrealistisch/niet haalbaar is
  • de activiteiten niet worden uitgevoerd door een erkend bedrijf.

Berekening van de subsidie
De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 7.000 per woning die tot het niveau “energieneutraal” wordt verduurzaamd.

De subsidie bedraagt 20% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per woning die tot het niveau “nul op de meter” wordt verduurzaamd.

Woningcorporaties en particuliere verhuurders kunnen meerdere woningen verduurzamen, maar het maximale bedrag waarvoor zij in aanmerking komen is € 50.000.

Niet subsidiabel zijn de kosten gemaakt voor de benodigde vergunningen en de kosten die zijn gemaakt voordat deze regeling in werking is getreden.


Beschikbaar budget
Voor deze regeling is € 500.000 beschikbaar, onderverdeeld in de volgende plafonds:

  • voor particuliere woningbezitters, voor activiteiten tot het niveau “energieneutraal” € 100.000
  • voor particulire woningbezitters, voor activiteiten tot het niveau “nul op de meter” € 200.000
  • voor woningcorporaties en commerciële verhuurders, voor activiteiten tot het niveau “nul op de meter” € 200.000.

Voorwaarden

In de uitvoeringsregeling vindt u alle relevante voorwaarden en criteria.

De belangrijkste criteria voor deze regeling zijn:

  • de activiteiten moeten worden uitgevoerd door een erkend bedrijf;
  • de activiteiten moeten uiterlijk op 30 juni 2016 zijn uitgevoerd;
  • u dient medewerking te verlenen aan een door de provincie uitgevoerde prestatietoets;
  • de bij de uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten opgedane kennis te delen en medewerking te verlenen aan publicatie hiervan.

Aanpak

Aanpak
Deze regeling is een ‘volgorde van ontvangst’-regeling. Dat betekent dat de aanvragen op volgorde van binnenkomst worden behandeld. Het is dus zinvol zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen.

U kunt een aanvraag tot subsidie schriftelijk indienen, door gebruik te maken van het aanvraagformulier van deze regeling (zie formulieren) en dit (volledig ingevuld en voorzien van de bijlagen) op te sturen naar de provincie (zie contact/indienadres).


De regeling is open in de periode van 7 januari 2015 tot en met 1 april 2016.
Uw aanvraag moet uiterlijk op 1 april 2016 door ons zijn ontvangen. Als wij uw aanvraag later ontvangen, moeten wij uw aanvraag helaas buiten behandeling laten.

Wilt u in aanmerking komen voor deze subsidie? Lees dan deze pagina èn de volledige tekst van de regeling (zie formulieren).

Comments (0)

No comment

Add a comment

You need to Login to add comments.